Исус Навин. Chapter 18

1 И целото општество на Израилевите синови се собраа во Силом, ја поставија таму скинијата на сведоштвото, бидејки земјата беше покорена од нив.
2 А од синовите Израилеви останаа уште седум племиња, кои не беа добиле свое наследство.
3 И им рече Исус на синовите Израилеви: 'До кога ке се колебате, и не отидете да ја земете земјата, што ви ја дава Господ, Бог на татковците ваши?
4 Изберете си ме у себе по три човека од секое племе и јас ке ги пратам, и тие ке станат, ке ја обиколат земјата и ке ја опишат, според тоа како ке треба да им се раздели на делови, и ке дојдат кај мене.
5 И нека ја разделат на седум делови: Јуда нека го задржи пределот свој од Лив, а синовите Јосифови да останат во пределите свои на север.
6 А вие разделете ја земјата на седум делови и донесете ми го предлогот овде; Јас ке ви фрлам жреб пред Господа, нашиот Бог.
7 А за левитите нема дел ме у вас, бидејки свештенството Господово е нивни дел; Гад, пак, и Рувим и полуплемето Манасиево добија наследство од онаа страна на Јордан, на исток, што им го даде Мојсеј, слугата Господов.'
8 Тие лу е станаа и отидоа. А на лу ето, кои отидоа за да ја опишат земјата, Исус им даде заповед: 'Одете, обиколете ја земјата, обележете ја и вратете се кај мене; јас, пак, овде ке ви фрлам жреб пред Господа, во Силом.'
9 Тие лу е отидоа, ја обиколија земјата, ја разгледаа и ја обележија, според градовите нејзини, на седум делови, па дојдоа кај Исуса во логорот, во Силом.
10 Исус им фрли жреб во Силом пред Господа, и ја раздели таму Исус земјата ме у синовите Израилеви, според тоа како што се делеја.
11 И се фрли жреб прво за племето на Венијаминовите синови, според родовите нивни. Според жребот границата им минува ме у синовите Јудини и ме у синовите Јосифови;
12 границата нивна на север почнува од Јордан, мунува зад Јерихон од север, се искачува по планината кон морето и завршува кај Мавдарит Вет-Авен;
13 оттаму границата оди кон Луз, на југ од Луз, инаку Ветил, и границата слегува кон Атарот-Адар, кон гората, што е на југ од долни Веторон;
14 потоа границата свртува и се спушта кон морската страна од Лив, од гората, што е на југ пред Веторон и завршува кај Киријат-Вал, инаку Киријат-Јарим, град на Јудините синови. Тоа е западната страна.
15 А делот, што оди од Киријат-Вал кон Лив, излегува кај морето, во Гај, и стигнува до водните извори на Нафтоновите;
16 потоа границата слегува кон крајот на гората што е пред долината на Еномовиот син, а во долината, која е дел од Емек Рафајски, слегува кон Ген, оди на Јевус до југ и излегува кај изворот Рогил;
17 потоа свртува од север, мунува кон изворот Самес, оди кон Галилот, кој е спроти ридот Адумим, и слегува кон каменот на Рувимовиот син Ван;
18 потоа минува позади Ветерава од север и слегува кон Арава;
19 оттука границата се спушта од Арава и минува зад Ветагла на север и завршува кај ридот на Соленото Море, во јужниот крај на Јордан. Тоа е јужната граница. Од исток, пак, за граница служи Јордан.
20 Тоа е наследството на Венијаминовите синови, со околните граници негови според родовите нивни.
21 На племето на Венијаминовите синови, според родовите нивни, им припаднаа овие градови: Јериохн, Витагла, Амеккасис,
22 Ветерава, Семрим и Ветил,
23 Авим, Афара, Афра и Екарен,
24 Кафирамин, Афни и Гавла: дванесет градови со селата нивни;
25 Гаваон, Рама и Вирот,
26 Масфа, Хефира и Амоса,
27 Рекем, Јефаил и Тарала,
28 Силалер и Јевус, инаку Ерусалим, и Гават и градот Јарим: четиринаесет градови со селата нивни. Тоа е делот на Венијаминовите синови, според родовите нивни.