Неемија. Chapter 7

1 Кога sидот беше изграден, и ги ставија вратите, а и вратарите беа пставени на службата своја, и певците и левитите,
2 тогаш му заповедав на братот мој Ананија и на началникот на домот во Ерусалим, бидејки тој беше од многу други поверен и побогобојазлив,
3 и им реков: нека не ги отвораат ерусалимските порти, додека не изгрее сонцето; и вечер, додека вратарите се нао аат тука, нека ги затвораат и заклучуваат портите. И определив стражари од жителите ерусалимски, секој на своја стража и секој спроти куката негова.
4 Но градот беше широк и голем, а народ во него имаше малку, и куките не беа изградени.
5 И Бог мој ми вложи во срцето да ги соберам првенците и началниците и народот, за да извршам пребројување. Па го најдов родословниот список на оние што беа дошле први; во него беше напишано:
6 ова се жителите на земјата, што се вратија од пленство, каде што беа преселени од вавилонскиот цар Навуходоносор, и се вратија во Ерусалим и Јудеја, секој во својот град, -
7 оние, што тргнаа со Зоровавела, Исуса, Неемија, Азарија и Велма, Наемана, Мардохеја, Васана, Масфара, Ездра, Вогуја, Инаума, Вана и Масфара, бројот на народот Израилев:
8 синовите Фаросови - две иљади и сто и седумдесет и двајца.
9 Синовите Сафатиеви - триста и седумдесет и двајца.
10 Синовите Ираеви - шестотини и педесет и двајца.
11 Синовите Фет-Моавови - Исусови и Јоавови - две иљади и осумстотини и осумнаесет.
12 Синовите Еламови - иљади и двесте и педесет и четири.
13 Синови Затуеви - осумсторини и четириесет и пет.
14 Синовите Заханеви - седумстотини и шеесет.
15 Синовите Вануеви - шестотини и четириесет и осум.
16 Синовите Вереиеви - шестотини и дваесет и осум.
17 Синовите Гетадови - две иљади и триста и дваесет и двајца.
18 Синовите Адоникамови - шестотини и шеесет и седум.
19 Синовите Вагуеви - две иљади и шестотини и седум.
20 Синовите Адинови - шестотини и педесет и пет.
21 Синовите Атирови, од Езекиевиот дом - деведесет и осум.
22 Синовите Исамиеви - тирста и дваесет и осум.
23 Синовите Васееви, триста и дваесет и четири.
24 Синвоите Арифови - сто и дванаесет.
25 Родените во Гаваон - деведесет и пет.
26 Жителите од Витлеем и Нетофа - сто и осумдесет и осум.
27 Жителите од Анатот - сто и дваесет и осум.
28 Жителите од Вет-Асмавет - четириесет и двајца.
29 Жителите од Киријат-Јарим, Кафер и Вирот - седумстотини и четириесет и тројца.
30 Жителите од Рама и Гава - шестотини и дваесет и еден.
31 Жителите од Махмас - сто и дваесет и двајца.
32 Жителите од Ветил и Гај - сто и дваесет и тројца.
33 Жителите од другиот Невон - педесет и двајца.
34 Синовите од другиот Елам - иљади и двесте и педесет и четворица.
35 Синовите Арамови - триста и дваесет.
36 Родени во Јерихон - триста и четириесет и пет.
37 Родени во Лод, Адид и Оно - седумстотини и дваесет и еден.
38 Родени во Сенеја - три иљади и деветстотини и триесет.
39 Свештениците: синови Јодаеви, од Исусовиот дом - деветстотини седумдесет и тројца.
40 Синови Емирови - иљада и педесет и двајца.
41 Синови Фасеурови - иљада и двесте и четириесет и седум.
42 Синови Ирамови - иљада и седумнаесет.
43 Левитите: синови Исусови, од Кадмииловиот дом, од домот на Удуловите синови - седумдесет и четири.
44 Певците: синови Асафови - сто и четириесет и осум.
45 Вратарите: синови Салумови, синови Атирови, синови Талмонови, синови Акувови, синови Атитови, синови Соваеви - сто и триесет и осум.
46 Нетинејци: синовите на Илај, синовите на Асефа, синови Јаваотови,
47 синовите Кирасови, синовите на Сисанија, синовите Фадонови,
48 синовите на Лавана, синовите на Агава, синовите Салмаеви,
49 синовите Ананови, синовите Гиделови, синовите Гарови,
50 синовите Реајеви, синовите Ресинови, синови на Некода,
51 синовите Гизамови, синовите Озаови, синовите Фесови,
52 синовите Висаеви, синовите Меунимови, синовите Нафусесимови,
53 синовите Ваквукови, синовите на Акуфови, синовите Арурови,
54 синовите Васалтови, синовите на Мида, синовите Адасанови,
55 синовите Варкуеви, синовите на Сисара, синовите Тимаеви,
56 синовите Нисиниеви, синовите на Атифа.
57 Синовите на слугите Соломонови: синовите Сутеинови, синовите Сафаратови, синовите на Ферида,
58 синовите на Лели, синовите на Доркон, синовите Годаилови,
59 синовите Сефатиеви, синовите Атилови, синовите од Харет, синовите Амониеви.
60 Сите Нетинејци и синовите од слугите Соломонови - триста и деведесет и двајца.
61 Еве ги и оние што излегуваа од Телмелех, Тел-Арис, Херув, Адон и Имир, но не можеа да го кажат поколението свое и родот свој, дали се и тие од Израилот:
62 синовите Делаиеви, синовите Товиеви, синовите на Некода - шестотини четириесет и двајца.
63 А од свештениците: синовите Ховаиеви, синовите Акосови, синовите на Верзелија, кој беше женет со кекрата на Галадецот Верзелија и почна да се презива според нивното име.
64 Тие го бараа родословниот список, но не се најде, та затоа беа исклучени од свештенството.
65 И Атерсат им рече да не ја јадат големата светиња, се додека не се издигне свештеник со урим и тумим.
66 Целото општество заедно беше четириесет и две иљади и триста и шеесет души,
67 освен слугите нивни, кои беа седум иљади и триста и триесет и седум; и при нив уште певци и певици - двесте и четириесет и пет.
68 Коњи имаа седумстотини и триесет и шест, маски имаа двесте и четириесет и пет,
69 камили - четиристотини и триесет и пет, осли - шест иљади и седумстотини и дваесет.
70 Некои од родовските началници дадода приноси, за да врват работите. Агерсат даде во сокровишницата иљада драхми злато, петстотини чаши, петстотини и триесет свештенички одежди.
71 А некои од старешините дадоа во сокровишницата, за да напредуваат работите, дваесет иљади драхми злато и две иљади и двесте мнаси сребро.
72 Други од народот дадоа дваесет иљади драхми злато и две иљади мнаси сребро и шеесет и седум свештенички одежди.
73 И така се населија во градовите свои свештеници и левити, и вратари и певци, и народ и Нетинејци и сиот Израил.