Јован. Chapter 8

1 Исус отиде на Маслиновата Гора.
2 А во мугрите повторно дојде во Храмот, и сите луѓе доаѓаа кај Него. Тој седна и ги поучуваше.
3 Тогаш закониците и фарисеите доведоа една жена фатена во прељуба, и откако ја поставија насреде,
4 Му рекоа: 'Учителе, женава е фатена на самото дело во прељуба.
5 Мојсеј ни нареди во Законот да ги каменуваме таквите, а Ти што велиш?'
6 Тоа го рекоа за да Го искушаат, та да имаат за што да Го обвинат. А Исус се наведна и почна да пишува со прст по земјата.
7 Но бидејќи и натаму Го прашуваа, се исправи и им рече: 'Оној кој од вас е безгрешен, прв нека фрли камен на неа!'
8 И пак се наведна и пишуваше по земјата.
9 А тие, кога го чуја тоа, почнаа да отстапуваат еден по еден, почнувајќи од најстарите. А Исус остана Сам со жената, која стоеше насреде.
10 Исус се исправи и и рече: 'Жено, каде се другите? Ниеден ли не те осуди?'
11 Таа одговори: 'Ниеден, Господине.' Исус и рече: 'Ни Јас не те осудувам, оди си и отсега не греши веќе.'
12 Исус пак продолжи да говори, велејќи: 'Јас Сум светлината на светот. Кој Ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот.'
13 Затоа фарисеите Му рекоа: 'Ти сведочиш Сам за Себе; Твоето сведоштво не е вистинито.'
14 Исус во одговор им рече: 'Иако сведочам Сам за Себе, Моето сведоштво е вистинито, зашто знам од каде дојдов и каде одам, а вие не знаете од каде дојдов и каде одам.
15 Bие судите според телото, Јас не му судам никому.
16 А ако и судам, Мојот суд е вистинит, затоа што не Сум Сам, туку сме Јас и Оној Кој Ме прати.
17 Дури и во вашиот закон пишува дека сведоштвото на двајца луѓе е вистинито.
18 Јас сведочам за Себе, и Таткото Кој Ме прати, сведочи за Мене.'
19 Тогаш Му рекоа: 'Каде е Твојот Татко?' Исус одговори: 'Не Ме познавате ни Мене ни Мојот Татко. Ако Ме познававте Мене, ќе Го познававте и Мојот Татко.'
20 Овие зборови ги кажа, кај ризницата, кога поучуваше во Храмот, и никој не Го фати, зашто уште не беше дошол Неговиот час.
21 Исус повторно им рече: 'Јас си одам, а вие ќе Ме барате и ќе умрете во својот грев. Каде што одам Јас - вие не можете да дојдете.'
22 Затоа Евреите рекоа: 'Да не се самоубие, зашто вели: 'Каде одам Јас - вие не можете да дојдете?''
23 Им рече уште: 'Bие сте од долу, Јас Сум од горе. Bие сте од овој свет, а Јас не Сум од овој свет.
24 Затоа ви реков дека ќе умрете во своите гревови, зашто ако не поверувате дека Јас Сум Тој, ќе умрете во своите гревови.'
25 Тогаш Го прашаа: 'Кој си Ти?' Исус им рече: 'Па што ви зборувам уште од почетокот?
26 Имам многу да зборувам и да судам за вас, но вистинит е Оној Кој Ме испрати, и Јас му го кажувам на светот она што го имам слушнато од Него.'
27 Тие не сфатија дека им зборува за Таткото.
28 Затоа Исус им рече: 'Кога ќе Го подигнете Синот Човеков, тогаш ќе знаете дека Јас Сум и дека ништо не правам Сам од Себе, туку дека го зборувам она што Таткото Ме научи.
29 Оној Кој ме прати, со Мене е, не Ме остави Сам, зашто секогаш го правам она што Му годи.'
30 Кога го зборуваше тоа, мнозина поверуваа во Него.
31 Затоа Исус им рече на Евреите, кои Му поверуваа: 'Ако продолжите да го следите Моето слово, навистина сте Мои ученици,
32 и ќе ја знаете вистината, и вистината ќе ве ослободи.
33 Му одговорија: 'Ние сме Авраамово потомство и никогаш никому не сме му робувале. Како велиш Ти: 'Ќе бидете слободни?''
34 Исус им одговори: 'Bистина, вистина, ви велам дека секој што прави грев, роб му е на гревот.
35 А робот не останува дома довека, Синот останува довека.
36 И така, ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни.
37 Знам дека сте Авраамово потомство, а сепак сакате да Ме убиете, зашто Моето слово нема место во вас.
38 Јас го зборувам тоа што сум го видел кај Мојот Татко; исто и вие го правите тоа што сте го чуле од вашиот татко.'
39 Му одговорија и рекоа: 'Наш татко е Авраам.' Исус им рече: 'Ако сте Авраамови чеда, вршете ги Авраамовите дела.
40 А сега сакате да Ме убиете Мене, Човекот, Кој ви ја кажа вистината, што ја чув од Бог. Авраам не постапи така.
41 Bие ги вршите делата на својот татко.' Тие Му рекоа: 'Ние не сме родени од блудство, имаме еден Татко - Бог.'
42 Исус им рече: 'Ако Бог беше ваш Татко, ќе Ме љубевте Мене, зашто Јас излегов и дојдов од Бог, и не дојдов Сам од Себе, туку Тој Ме прати.
43 Зошто не сфаќате што ви велам? Затоа што не можете да го слушате Моето слово.
44 Bие потекнувате од вашиот татко - ѓаволот, и сакате да ги исполнувате желбите на вашиот татко. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана при вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажливец и татко на лагата.
45 Но Мене не Ми верувате, бидејќи ви ја зборувам вистината.
46 Кој од вас Ме обвинува за грев? Ако ја зборувам вистината, зошто не Ми верувате?
47 Оној кој е од Бог, ги слуша Божјите зборови, а вие не ги слушате, затоа што не сте од Бог.'
48 Евреите Му одговорија, велејќи: 'Не зборуваме ли ние право дека Ти си самарјанин и дека си опседнат од демон?'
49 Исус одговори: 'Јас немам демон, туку Го почитувам Мојот Татко, а вие Ме срамите.
50 Јас не ја барам Мојата Слава, има еден друг Кој ја бара и суди.
51 Bистина, вистина, ви велам, ако некој го запази Моето слово, нема да види смрт довека.'
52 Евреите Му рекоа: 'Сега знаеме дека има демон во Тебе. Авраам умре, а и пророците, а Ти велиш: 'Ако некој го запази Моето слово, нема да вкуси смрт довека.'
53 Зар си Ти поголем од нашиот татко Авраам, кој умре? И пророците умреа. За кого се претставуваш Ти Самиот?'
54 Исус одговори: 'Ако Јас се прославувам Самиот Себе, Мојата слава е ништожна. Мене Ме прославува Мојот Татко, за Кого вие велите: 'Тој е наш Бог'.
55 Bие не Го запознавте, а Јас Го познавам. И ако речам дека не Го познавам, ќе бидам лажливец како и вие, но Јас Го познавам и го пазам Неговото слово.
56 Авраам, вашиот татко, се радуваше да го види Мојот ден; и го виде, и се зарадува.'
57 Евреите Му рекоа: 'Уште немаш педесет години, а си го видел Авраам?'
58 Исус им рече: 'Bистина, вистина, ви велам: Јас Сум уште од пред Авраамовото раѓање.'
59 Тогаш грабнаа камења за да ги фрлат на Него, но Исус се засолни и излезе од Храмот.