Јован. Chapter 9

1 И кога заминуваше, виде човек, слеп од раѓање.
2 А учениците Го прашаа: 'Раби, кој згрешил, тој или неговите родители, та се родил слеп?'
3 Исус одговори: 'Не згрешил ни тој ниту неговите родители, туку за да се пројават Божјите дела врз него.
4 Ние треба да ги извршуваме делата на Оној Кој Ме прати, додека е ден. Доаѓа ноќ, кога никој не ќе може да работи.
5 Додека Сум во светот, Јас Сум Светлината на светот.'
6 Штом го рече тоа, плукна наземи, направи кал со плунката и со неа ги намачка неговите очи,
7 па му рече: 'Оди, измиј се во бањата Силоам (што значи: 'Пратен'). Тој отиде, се изми и дојде гледајќи.
8 А соседите и оние што го гледаа порано како питач, велеа: 'Зар овој не е оној, што седеше и питаше?'
9 Едни велеа: 'Тој е', други велеа: 'Не е, но прилега на него.' Тој рече: 'Јас сум!'
10 Тогаш му рекоа: 'Како ти се отворија очите?'
11 Тој одговори: 'Човекот, Кој се вика Исус, направи кал, ми ги намачка очите и ми рече: 'Оди во Силоам и измиј се. Јас отидов, се измив и прогледав.'
12 Тогаш му рекоа: 'Каде е Тој?', а човекот рече: 'Не знам.'
13 Го одведоа поранешниот слепец кај фарисеите.
14 А беше саботен ден кога Исус направи кал и му ги отвори очите.
15 Тогаш повторно фарисеите го прашаа како прогледал! Тој им рече: 'Ми стави кал на очите, се измив и гледам.'
16 Тогаш некои од нив рекоа: 'Овој Човек не е од Бог, не ја празнува саботата.' Други говореа: 'Како може грешен човек да прави такви чудотворни знаци?' И настана раздор меѓу нив.
17 Тогаш пак му рекоа на слепиот: 'Што велиш ти за Оној Кој ти ги отвори очите?' А тој рече: 'Пророк е!'
18 Но Евреите не поверуваа дека бил слеп и дека прогледал, сè додека не ги повикаа неговите родители,
19 и ги прашаа, велејќи: 'Дали е овој вашиот син, за кого велите дека се родил слеп? Како гледа сега?'
20 Неговите родители одговорија: 'Знаеме дека овој е нашиот син и дека се роди слеп,
21 а како гледа сега, не знаеме, и кој му ги отворил очите, ние не знаеме. Прашајте го него, тој е возрасен, самиот нека зборува за себе.'
22 Неговите родители го рекоа ова, зашто се плашеа од Евреите, бидејќи Евреите се беа договориле да биде исклучен од синагогата секој кој ќе Го признае Него за Христос.
23 Заради тоа, неговите родители рекоа: 'Bозрасен е. Прашајте го него.'
24 Тогаш повторно го повикаа човекот, кој пред тоа беше слеп и му рекоа: 'Прослави Го Бога! Ние знаеме дека Тој Човек е грешник.'
25 А човекот им одговори: 'Дали е грешник- не знам, но едно знам: бев слеп, а сега гледам.'
26 Тогаш тие повторно го прашаа: 'Што ти стори? Како ти ги отвори очите?'
27 Тој им одговори: 'Bеќе ви реков, а вие не слушавте, зошто сакате да чуете повторно? Да не сакате и вие да станете Негови ученици?'
28 Тие го прекорија и рекоа: 'Ти си Негов ученик, а ние сме Мојсееви ученици.
29 Ние знаеме дека Бог му говорел на Мојсеј, а од каде е Овој, не знаеме.'
30 Човекот им одговори, велејќи: 'Е тоа е за чудење, што вие не знаете од каде е, а Тој ми ги отвори очите.
31 Знаеме дека Бог не слуша грешници, туку оној кој е богобојазлив и ја врши Неговата волја, него го слуша.
32 Откако е веков не се чуло дека некој му ги отворил очите на слепороден.
33 Ако Тој не беше од Бога, ништо не ќе можеше да направи.'
34 А тие му одговорија со зборовите: 'Ти си целиот роден во гревови, ти ли ќе нè учиш нас?' И го истераа надвор.
35 Исус чу дека го истерале надвор, го најде и го праша: 'Bеруваш ли ти во Божјиот Син?'
36 Тој одговори, велејќи: 'А Кој е Тој, Господине, за да верувам во Него?'
37 Исус му рече: 'Ти веќе Го виде, Тој зборува со тебе.'
38 А тој рече: 'Bерувам, Господине', и Му се поклони.
39 Тогаш Исус рече: 'Јас дојдов на овој свет за суд, за да прогледаат оние кои не гледаат и за да ослепат оние кои гледаат.'
40 Некои од фарисеите, кои беа со Него, го чуја тоа и Му рекоа: 'Да не сме и ние слепи?'
41 Исус им рече: 'Да бевте слепи немаше да имате грев, ама сега велите: 'Гледаме' - затоа гревот ви останува.'