Матеј

1 Книга на родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.
2 На Авраам му се роди Исак, на Исак му се роди Јаков, на Јаков му се родија Јуда и неговите браќа.
3 На Јуда му се родија Варес и Зара од Тамара, на Варес му се роди Есром, а на Есром му се роди Арам;
4 на Арам му се роди Аминадаб, на Аминадаб му се роди Насон, на Насон му се роди Салмон;
5 на Салмон му се роди Бооз од Рааб, на Бооз му се роди Обед од Рута, на Обед му се роди Јесеј;
6 на Јесеј му се роди царот Давид. На Давид му се роди Соломон од Уриевата жена.
7 На Соломон му се роди Робоам, на Робоам му се роди Абиј, на Абиј му се роди Асаф,
8 на Асаф му се роди Јосафат, на Јосафат му се роди Јорам, на Јорам му се роди Озија,
9 на Озија му се роди Јоатам, на Јоатам му се роди Ахаз, на Ахаз му се роди Хезекија,
10 на Хезекија му се роди Манасе, на Манасе му се роди Амос, на Амос му се роди Јосиј,
11 на Јосиј му се родија Јехониј и неговите браќа во времето на преселувањето во Bавилон.
12 По Bавилонската преселба, на Јехониј му се роди Салатиел, на Салатиел му се роди Зоробабел,
13 на Зоробабел му се роди Абиуд, на Абиуд му се роди Елијаким, на Елијаким му се роди Азор,
14 на Азор му се роди Садок, на Садок му се роди Ахим, на Ахим му се роди Елиуд,
15 на Елиуд му се роди Елеазар, на Елеазар му се роди Матан, на Матан му се роди Јаков,
16 на Јаков му се роди Јосиф, мажот и на Марија, која го роди Исус, наречен Христос.
17 И така, сите поколенија од Авраам до Давид се четиринаесет; и од Давид до преселбата во Bавилон четиринаесет поколенија; и од преселбата во Bавилон до Христос четиринаесет поколенија.
18 А раѓањето на Исус Христос стана вака: кога Неговата мајка Марија беше свршена за Јосиф, пред да заживеат заедно, се дозна дека е бремена од Светиот Дух.
19 А нејзиниот маж Јосиф, бидејќи беше праведен и не сакаше јавно да ја посрами, науми да ја напушти тајно.
20 Но штом тоа го науми, ете, Господов ангел му се јави насон и му рече: 'Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија за своја жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух.
21 Таа ќе роди Син и ти ќе Му го дадеш името Исус, зашто Тој ќе го спаси Својот народ од неговите гревови.'
22 А сето тоа стана за да се исполни она, што Господ го рече преку пророкот, кој вели:
23 'Ете, девица ќе зачне и ќе роди Син, и ќе го наречат Емануел', кое преведено значи: Бог со нас!
24 А кога Јосиф се разбуди од сонот, стори така како што му заповеда Господовиот ангел и ја зеде за своја жена.
25 И ја остави девица сè додека таа не роди Син, а тој Го нарече Исус.