Битие. Chapter 11

1 По целата земја имаше еден јазик и еден говор.
2 А кога отидоа од исток, најдоа рамнина во земјата Сенарска, та се населија таму.
3 И си рекоа му е себе: 'Ајде да правиме тули и на оган да ги печеме!' И имаа тули наместо камен и смола земјана наместо вар.
4 Потоа рекоа: 'Сега да соsидаме град и кула, висока до небото; и да се здобиеме со име, пред да се растуриме по лицето на целата земја!'
5 Тогаш Господ се спушти да го види градот и кулата, што ги sидаа синовите човечки.
6 И рече Господ: 'Ете, еден народ се и сите имаат еден јазик, но еве што почнале да прават; и нема да се откажат да го направат тоа, што го наумиле.
7 Ајде да слеземе и да им го збркаме јазикот нивни за да не се разбираат еден со друг што зборуваат!'
8 И така Господ ги растури оттаму по целата земја, и престанаа да го sидаат градот и кулата.
9 Затоа тој се нарече Вавилон, зашто таму го збрка Господ јазикот на целата земја и оттаму ги растури Господ по целата земја.
10 Ова е родословот Симов: Сим имаше сто години кога го роди Арфаксада, две години по потопот.
11 И откако го роди Арфаксада, поживе Сим петстотини години, ра ајки синови и керки, и умре.
12 А Арфаксад поживе сто триесет и пет години и го роди Сала.
13 По ра ањето, пак, на Сала, Арфаксад поживе четиристотини и три години, ра ајки синови и керки, и умре.
14 Сала поживе сто триесет години и го роди Евера.
15 А, откако го роди Евера, Сала поживе четиристотини и триесет години, ра ајки синови и керки.
16 Евер поживе сто триесет и четири години, и го роди Фалека.
17 По ра ањето на Фалека, Евер поживе четиристотини и седумдесет години, ра ајки синови и керки, и умре.
18 А Фалек поживе сто и триесет години и го роди Рагава.
19 А, откако го роди Рагава, Фалек поживе двесте и девет години, ра ајки синови и керки, и умре.
20 Рагав поживе сто и триесет и две години и го роди Серуха;
21 а откако го роди Серуха, Рагав поживе двесте и седум години, ра ајки синови и керки, и умре.
22 Серух поживе сто и триесет години и го роди Нахора;
23 По ра ањето на Нахора, Серух поживе двесте години, ра ајки синови и керки, и умре.
24 Нахор, пак, поживе седумдесет и девет години и го роди Тара;
25 но штом го роди Тара, Нахор поживе сто и деветнаесет години, ра ајки синови и керки, и умре.
26 Тара поживе седумдесет години и го роди Аврама, Нахора и Арана.
27 А еве го родословот на Тара: Тара го роди Аврама, Нахора и Арана; а Аран го роди Лота.
28 И Аран умре пред таткото свој Тара во родната земја, во Ур Халдејски.
29 А Аврам и Нахор се оженија; името на жената Аврамова беше Сара, а на жената Нахорова името и беше Мелха, керка на Арана, татко на Мелха и Есха.
30 Сара беше неплодна и немаше пород.
31 И го зеде Тара синот свој, Аврама, и внукот од синот свој, Лот, син Аранов, и Сара, снаата своја, жената на неговиот син Аврам; па излегоа заедно од Ур Халдејски за да појдат во земјата Хананска; и дојдоа до Харан, каде што се и населија.
32 И поживе Тара се на се двесте и пет години; и умре Тара во Харан.