Битие. Chapter 5

1 Ова е родословот на Адама. Кога Бог го создаде човекот, го создаде според образот Божји.
2 Маж и жена ги создаде, и ги благослови, и ги нарече - човек - во денот кога беа создадени.
3 Адам поживе двесте и триесет години, кога му се роди син според подобието свое и според образот свој, и му даде име Сит.
4 А откако го роди Сита, Адам поживе уште седумстотини години, ра ајки синови и керки.
5 И сите денови, што ги поживе Адам, изнесуваа деветстотини и триесет години; потоа тој умре.
6 Сит, пак, поживе двесте и пет години и му се роди Енос.
7 По ра ањето на Еноса, Сит живееше уште седумстотини и седум години, ра ајки синови и керки;
8 така поживе Сит вкупно деветстотини и дванаесет години; и умре.
9 Енос, пак, живееше сто и дваесет години, кога му се роди Каинан.
10 А откако го роди Каинана, Енос живееше уште седумстотини и петнаесет години, ра ајки синови и керки;
11 и така сите денови на Еносовиот живот изнесуваа деветстотини и пет години; потоа тој умре.
12 Каинан, пак, поживе сто и седумдесет години и го роди Малелеила;
13 а по ра ањето на Малелеила Каинан живееше уште седумстотини и четириесет години, ра ајки синови и керки.
14 И така Каинан поживе вкупно деветстотини и десет години; и умре.
15 А Мелелеил поживе сто шеесет и пет години, и го роди Јареда.
16 По Јаредовото ра ање Малелеил живееше уште седумстотини и триесет години, ра ајки синови и керки.
17 А сите денови од животот на Малелеила беа осумстотини деведесет и пет години; потоа тој умре.
18 Јаред, пак, поживе сто и шеесет години и го роди Еноха;
19 а откако го роди Еноха, Јаред живееше уште осумстотини години, ра ајки синови и керки.
20 Сите денови, пак, од животот на Јареда изнесуваа деветстотини шеесет и две години; и умре.
21 Енох, откако поживе сто шеесет и пет години, го роди Матусала;
22 а по ра ањето на Матусала, Енох одеше според вољата Божја двесте години, ра ајки синови и керки.
23 А сите денови од Еноховиот живот изнесуваа триста шеесет и пет години.
24 И Енох, живеејки според вољата Божја, исчезна, бидејки Бог го зеде.
25 Матусал, пак, поживе сто осумдесет и осум години, и го роди Ламеха;
26 па, откако го роди Ламеха, Матусал живееше уште седумстотини осумдесет и две години, ра ајки синови и керки;
27 а сите денови од животот на Матусала беа деветстотини шеесет и девет години; потоа умре.
28 Ламех, пак, откако поживе сто осумдесет и две години, доби син.
29 и го нарече Ное, велејки: овој ке не утеши во работите наши и во трудот на рацете наши на земјата, што Господ Бог ја проколна.
30 А откако се роди Ное, Ламех поживе уште петстотини шеесет и девет години, ра ајки синови и керки.
31 Така поживе Ламех вкупно седумстотини педесет и три години; и умре.
32 Ное имаше петстотини години, кога ги роди трите сина: Сима, Хама и Јафета.