Битие. Chapter 10

1 А ова е родословот на синовите Ноеви: Сим, Хам и Јафет, на кои по потопот им се родија синови.
2 Синовите на Јафета се: Гомер, Магог, Мадај, Јаван, Елиса, Тувал, Месех и Тирас.
3 А синовите Гомерови се: Аскеназ, Рифат, и Тогарма.
4 Синовите, пак, Јаванови се: Елиса, Тарсис, Китим и Доданим.
5 Од нив се разгранаа острови на народи во земјите нивни, секој според јазикот свој, според родот свој, и народот свој.
6 Хамовите синови се: Хус и Месраим, Фут и Ханан.
7 А синовите Хусови: Сава, Евила, Савата, Регма и Саватака. Синовите, пак, Регманови се: Сава и Дадан.
8 Хус го роди Нимрода; а тој прв стана силен на земјата;
9 беше добар ловец пред Господа Бога; затоа се вели: - добар ловец пред Господа како Нимрод -.
10 А почетокот на неговото царство беше: Вавилон, Орех, Аркад и Халне, сите во земјата Сенар.
11 Од таа земја излезе Асур, и ја соsида Ниневија и Ровот град, и Халах,
12 и Дасем ме у Ниневија и Халах; тој е град голем.
13 Од Месраима произлегоа Лудејците, Енамејците, Лавијците, Нефталејците,
14 па Патрусејците и Хасмејците, од кои водат потекло Филистејците и Гафторејците.
15 А Ханан го роди Сидона, првенец свој, и Хета,
16 потоа Јевусејците, Аморејците, Гергесејците,
17 Евејците, Арукејците, Асенејците,
18 Арадејците, Самарејците и Аматејците. А потоа племињата ханански пак се расеаја.
19 Пределите, пак, ханански беа од Сидон кон Герар до Газа, и потоа до Содом, Гомор, Адма и Севоим па се до Даса.
20 Тоа се синовите Хамови, според семејствата нивни, според јазиците нивни, во нивните земји и во народите свои.
21 И на Сим му се родија синови, на постариот брат Јафетов, татко на сите синови Еверови.
22 А синовите Симови беа: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.
23 Синовите, пак, Арамови се: Уз, Хул, Гатер и Мас.
24 Арфаксад го роди Сала, а Сала го роди Евера.
25 На Евера му се родија двајца синови: на едниот му беше име Фалек, зашто во неговото време се раздели земјата, а името на брата му беше Јектан.
26 Јектан го роди Елмодада, Салета, Сармота и Јареха,
27 Одора, Евила и Декла,
28 па Евала, Авимаила и Сева,
29 потоа Уфира, Евила и Јовава, и сите тие беа синови Јектанови.
30 Живеалиштата им беа од Маса до Сефар, гора источна.
31 Тоа се Симовите синови според семејствата нивни, според јазиците нивни, во нивните земји и во нивните народи.
32 Тоа се семејствата на синовите Ноеви според нивните родови, и според јазиците нивни. Од нив се разделија острови на народи во земјата по потопот.