Битие. Chapter 36

1 А ова е родословот на Исава, кој се вика и Едом
2 Исав се ожени со керките ханански: Ада, керка на Елома Хетеецот, и Оливема, керката на Ананиј, синот на Севегона Евеецот.
3 И со Васемата, керката Исмаилова, сестрата на Навајот.
4 Ада му го роди на Исава Алифаса, а Васемата го роди Рагуила.
5 Оливема, пак го роди Јеуса, Јеглома и Кореја. Тоа се синовите Исавови, кои му се родија во земјата Хананска.
6 И Исав ги зеде жените свои, и синовите свои, и керките свои и сите домашни свои, и стадата свои, и сиот добиток свој, и сето богатство свое, и се што го беше добил во земјата Хананска, па отиде Исав од земјата Хананска во друга земја, далеку од Јакова, братот свој.
7 Оти, богатствата им беа многу големи, па не можеа да живеат заедно; ниту земјата, во која беа придојдени, можеше да ги прибере, поради многуте стада.
8 И се насели Исав, наречен Едом, на гората Сеир.
9 Ете, тоа е племето Исавово, татко на Едомците на гората Сеир.
10 Еве ги имињата на синовите Исавови: Елифас, син на Ада, жена Исавова, и Рагуил, син на Васемата, жена Исавова.
11 А Елифасови синови беа: Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.
12 Тамна беше наложница на Елифас, синот Исавов, и му го роди на Елифаса Амалик. Тоа се синовите на Ада, жената Исавова.
13 А ова се синовите Рагуилови: Нахот, Заре, Соме и Мозе. Тоа беа синовите на Васемата, жената Исавова.
14 Синовите, пак, на Оливема, керката на Ананија, жената Исавова: синот Севегонов; таа му ги роди на Исава Јеуса, Јеглома и Кореја.
15 А ова се старешините Исавови: синовите на Елифас, првенецот Исавов: старешината Теман, старешината Омар, старешината Софар, старешината Кенез,
16 старешината Кореј, старешината Готом, старешината Амалик. Тоа се старешините од Елифас во земјата Едомска, кои се синови Адини.
17 Ова се, пак, потомците на Рагуила, синот Исавов: старешината Нахот, старешината Заре, старешината Соме, и старешината Мозе. Тоа се старешините од Рагуила во земјата Едомска; тие се синови на Васемата, жената Исавова.
18 А потомци на Оливема, жената Исавова: старешината Јеус, старешината Јеглом, старешината Кореј. Тоа се старешините од Оливема, керката на Ананиј, жена Исавова.
19 Тоа беа синовите Исавови, и старешините нивни, кои се синови Едомови.
20 Еве ги синовите на Хореецот Сеир, кои живееја во онаа земја: Лотан, Совал, Севегон и Ана.
21 Дисон, Асар и Рисон. Тие се старешини на Хореовиот син Сеир во земјата Едомска.
22 А синови Лотанови беа: Хориј и Еман; сестра, пак, Лотанова беше Тамна.
23 Ова се, пак, синовите Совалови: Голам, Манахат, Говил, Софар, и Омар.
24 Синови на Севегон беа: Аиј и Ана. Тој е оној Ана, кој ги пронајде топлите извори во пустињата, кога ги пасеше ослите на Севегон, таткото свој.
25 Деца, пак, Ананиеви се: Дисон и Оливема, керката на Ана.
26 А ова се синовите Дисонови: Амад, Асван, Итран и Харан.
27 Асванови синови беа: Валам, Зеван и Акан.
28 Синови, пак, на Рисона беа: Уз и Аран.
29 Еве ги старешините на Хорејците: старешината Лотан, старешината Совал, старешината Севегон, старешината Ана,
30 старешината Дисон, старешината Асар, старешината Рисан. Тоа се старешините на Хорејците, според старешинствата во земјата Сеир.
31 А ова се царевите, кои царуваа во Едом, пред да стануваат цареви синовите Израилеви:
32 во Едом царуваше Валак, синот Веоров, а градот се викаше Денава.
33 А кога умре Валак, по него се зацари Јовав, синот Зарин од Восор.
34 По смртта на Јовав, се зацари Асом од земјата Теманска.
35 А кога умре Асом, на негово место се зацари Адад, синот Варадов, кој ги порази Мадијамците во полето Моавско, а градот се викаше Гетен.
36 Умре и Адад, а на негово место се зацари Самада од Масекас.
37 По смртта на Самада се зацари Саул од Ровот, кој се нао а крај река.
38 А кога умре Саул, на негово место се зацари Валенон, синот Аховоров.
39 Умре и Валенон, синот на Аховор, а на негово место се зацари Адар, синот Варадов, а градот му се викаше Фогор. Името на жената негова и беше Метевеил, керка на Матраида, син Мезевев.
40 Еве ги имињата на старешините Исавови, според племињата нивни, по народите нивни, по местата нивни: старешината Тамна, старешината Гола, старешината Јетер,
41 старешината Оливема, старешината Ила, старешината Финон,
42 старешината Кенез, старешината Теман, старешината Мазар,
43 старешината Магедил, старешината Зафој. Тоа се Едомски старешини според населбите во нивната земја. Исав им беше татко на Едомците.